CryptoTech - Strona główna 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : O firmie : Dla Akcjonariuszy
Wiadomości
Klienci
Partnerzy
Polityka prywatności
Ankieta
Oferty pracy
Dla Akcjonariuszy
English info
Informacje dla Akcjonariuszy

CryptoTech S.A

ul. Puszkarska 7H
30-644 Kraków

Budynek C, drugie piętro


Numery telefonów

Sekretariat: (012) 260 9292
Dział handlowy: (012) 260 9225
Księgowość: (012) 260 9220
fax: (012) 260 9226

info@cryptotech.com.pl
http://www.cryptotech.com.pl


KRS:0000653867
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz.Gosp.
Kapitał zakładowy: 3 920 000,00 PLN - wpłacony w całości
NIP:677-21-82-381
REGON:356357350

Informacje bieżące

30.10.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

15.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

25.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7H, 30-644 Kraków, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Kontakt z Administratorem można uzyskać mailowo pod adresem: info@cryptotech.com.pl.

2) Dane Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wobec akcjonariusza wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

  • zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
  • prowadzenia księgi akcyjnej,
  • wypłaty dywidendy,
  • prawidłowej identyfikacji osób w zakresie dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu,
  • realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

3) Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy mogą być:

  • inni akcjonariusze Spółki,
  • notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń,
  • organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

4) Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

5) Akcjonariusze posiadają prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które ich dotyczą, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Akcjonariusze posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6) Akcjonariusze posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 niniejszej klauzuli.